Black on Transparent2

MAATSCHAPPIJ & IDEOLOGIE

Hoe gaan we om met leraren die levensbeschouwelijke kentekens op school dragen?

Waarover gaat het?

Een leraar godsdienst weigert haar of zijn zichtbaar levensbeschouwelijk kenteken achterwege te laten tijdens opdrachten buiten het godsdienstonderwijs, zoals bv. toezicht op de speelplaats.

Welke kaders zijn van toepassing?

De verschillende onderwijsnetten in Vlaanderen beslissen in functie van hun pedagogisch project over het dragen van levensbeschouwelijke kentekens voor leerkrachten.

Binnen het GO! werden een aantal klachten ingediend bij de Raad van State. Volgende Arresten van de Raad van State (1 februari en 2 juni 2016)[1] zijn hiervan het gevolg.

 

  • Twee arresten van de Raad van State zijn uitgesproken over deze problematiek. Daarin stelt de Raad van State dat het ambt van een leraar levensbeschouwelijke vakken verschilt van het ambt van een leraar algemene vakken. Het ambt van godsdienstleraar houdt een persoonlijk engagement in. Dit persoonlijk engagement gaat voor bepaalde godsdienstleraren gepaard met het vertoon van levensbeschouwelijke kentekens van hun levensbeschouwing.

Bovendien is de Raad van State van oordeel dat de taken en opdrachten van de leraar godsdienstvakken allesbehalve strikt beperkt blijven tot wat zich afspeelt tijdens het godsdienstonderricht in het klaslokaal. Ook buiten de context van zijn lesopdracht kan voor de godsdienstleraar een opvoedings- of onderwijssituatie ontstaan die aanleiding kan geven tot het – op bedachtzame wijze – doen kennen van zijn persoonlijk engagement.

De Raad van State kwam tot de conclusie dat aangezien het GO! de grondwettelijke verplichting heeft tot het inrichten van levensbeschouwelijk onderricht het GO! de godsdienstleraar die een levensbeschouwelijk kenteken draagt, toch moet aanstellen.

  • Omzendbrief GO! (29 augustus 2016)

Voor leraren algemene vakken is het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens volledig van kracht. Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens buiten de les levensbeschouwing kan gehandhaafd worden op vrijwillige basis. Indien de leraar levensbeschouwing toch haar of zijn levensbeschouwelijke kentekens wil dragen, valt dit moeilijk te sanctioneren, tenzij het dragen van de levensbeschouwelijke kentekens kan gezien worden als een daad van agressie, een manier om druk uit te oefenen of een reactie uit te lokken.

Voor zover het om instellingsgebonden opdrachten gaat, oordeelt de Raad van State, dat het schoolbestuur zelf kan beslissen welke opdrachten het opdraagt aan een leraar. Dat het eventueel sommige opdrachten enkel aan die leraren levensbeschouwelijke vakken kan toevertrouwen die er vrijwillig mee instemmen om zich tijdens de uitoefening ervan te schikken naar de algemene richtlijnen die ook gelden voor de andere leraren. Indien de schooldirectie niet wil dat leraren levensbeschouwing met een levensbeschouwelijk kenteken toezicht uitoefenen op jongeren die misschien geen religie of een andere religie belijden, dan heeft de directie het recht naar eigen inzicht die leraar levensbeschouwing een andere taak te geven dan toezicht houden op de jongeren.[2]

[1] http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

[2] https://www.g-o.be/

Wat zeggen de RAN-expert en de diversiteitsexperts van CEAPIRE?

Ook de experten verwijzen naar het wettelijk kader.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038