Black on Transparent2

SAMEnLEVEN

Controversiële kwestie: Eurocentrisme

Het doel van dit tweede deel is om, nadat een bepaalde extremistische situatie vastgesteld wordt, leerkrachten te helpen bij de omgang met die situatie. Hieronder worden een aantal scenario’s of situaties van extremisme geschetst, gevolgd door mogelijke obstakels en aanbevelingen, die door leerkrachten, beleidsmakers, onderwijsdeskundigen, journalisten en adviseurs aan de orde zijn gesteld.

Wat te doen met leerlingen die het onderwijscurriculum te Eurocentrisch vinden? Hoe gaan we het beste om met terugtrekking uit groepsdiscussies als gevolg van dit denken en gevoelens van isolement en het gevoel niet in Nederland thuis te horen?

Eurocentrisme is problematisch voor een multiculturele samenleving zoals Nederland. Leerlingen met een gemarginaliseerde of minderheidsachtergrond, kunnen het sentiment ontwikkelen dat Eurocentrisme in het Nederlandse curriculum de superioriteit van de Nederlandse of Europese culturen uitdraagt. Zij kunnen geloven dat Nederlanders zichzelf geavanceerder, ontwikkelder en beschaafder vinden zijn dan zijzelf. Eurocentrisme construeert een negatief beeld voor leerlingen uit voormalige gekoloniseerde landen en leerlingen met een andere gemarginaliseerde of allochtone achtergrond, wat ertoe kan leiden dat leerlingen een gevoel van isolement en zelfs vernedering cultiveren. Dit gevoel niet thuis te horen in Nederlands en het gevoel van isolement dat daarmee gepaard gaat, maakt deze leerlingen kwetsbaar voor extreem en alternatief gedachtengoed.

Obstakels en uitdagingen die door de leerkrachten worden gedeeld
  • Door een Eurocentrisch curriculum, met name bij geschiedenis en aardrijkskunde, beschouwen leerlingen uit voormalige gekoloniseerde landen en andere marginale en minderheidsgroepen zichzelf niet als volwaardige Nederlanders.
  • Ze ervaren een gevoel van wrok of regelrechte vijandigheid ten opzichte van hun koloniale verleden.
  • Veel leerlingen zeggen zich niet in Nederland thuis te voelen.
  • Zij weigeren zich in te zetten voor de Nederlandse waarden en de Europese democratische waarden.
  • Ze voelen zich verraden.
Aanbevelingen
  • Voor open gesprekken over de inhoud van het lesboek en identificeer en verminder stereotype afbeeldingen of beschrijvingen van minderheden die tot verdeeldheid kunnen leiden. Let ook op omissies van die minderheden die uit de geschiedenisboeken.
  • Introduceer klassikale projecten die kritisch denken bevorderen en een inclusievere houding ten aanzien van de geschiedenis en de maatschappij onderwijzen.
  • Laat leerlingen deelnemen aan groepsprojecten die gebaseerd zijn op de ervaringen van alle groepsleden.
  • Begin een dialoog over het gewelddadige verleden van Nederland en andere landen.
europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038