Black on Transparent2

SAMEnLEVEN

Controversiële kwestie: Multiculturalisme

Het doel van dit tweede deel is om, nadat een bepaalde extremistische situatie vastgesteld wordt, leerkrachten te helpen bij de omgang met die situatie. Hieronder worden een aantal scenario’s of situaties van extremisme geschetst, gevolgd door mogelijke obstakels en aanbevelingen, die door leerkrachten, beleidsmakers, onderwijsdeskundigen, journalisten en adviseurs aan de orde zijn gesteld.

Wat te doen als leerlingen, tijdens klassikale discussies, agressieve kritiek uiten op Westerse of Nederlandse waarden, zoals multiculturalisme, immigratie, tolerantie en respect voor mensenrechten?

Het multiculturalisme is, sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, het dominante paradigma in Nederland. Het heeft invloed gehad op een breed scala aan beleidsmaatregelen, van internationale ontwikkeling en immigratie tot de bevordering van democratie en onderwijs. Leerlingen die blootgesteld zijn geweest aan anti-immigratiepropaganda of negatieve, extreme opvattingen hebben over diversiteit en inclusie, ontwikkelen echter een agressieve en negatieve houding ten opzichte van diversiteit in scholen en klaslokalen. Ze gaan dan ook niet in gesprek met leeftijdsgenoten met een andere religieuze, culturele, raciale en etnische achtergrond.

 

Het is door docenten opgemerkt dat deze leerlingen diversiteit soms als een bedreiging ervaren voor hun eigen culturele normen, waarden en overtuigingen en zich agressief en grof gedragen tegenover medeleerlingen met andere achtergronden. In de Nederland krijgt onderwijs niet alleen een cruciale rol toebedeeld op het gebied van vredesopbouw, terrorismebestrijding of mensenrechteneducatie, maar is ook belangrijk voor alle aspecten van maatschappijleer, multiculturalisme en mondiaal burgerschap. Verzet tegen dergelijke inspanningen, met name in de klas, is nadelig voor het bereiken van deze doelen.

Obstakels en uitdagingen die door de leerkrachten worden gedeeld
  • Leerlingen weigeren de waarde van diversiteit en multiculturalisme te begrijpen, spreken zich fel uit tegen pluralisme en beschouwen het als een aanval op hun cultuur, religie en identiteit.
  • Docenten hebben incidenten aangehaald waarbij normaal non-verbale gedragingen zoals opgeheven handen, oogcontact, hoofdknikken een heel andere betekenis kunnen hebben in een andere cultuur; hierdoor vinden nieuwe leerlingen uit een andere cultuur het moeilijk om te integreren.
  • Nieuwe leerlingen uit het buitenland isoleren zichzelf door een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal.
  • Docenten hebben voorbeelden aangehaald van leerlingen die belachelijk gemaakt worden vanwege het eten dat ze van thuis meekrijgen, hun eetgewoonten en voedselrestricties.
Aanbevelingen
  • Organiseer festivals om verschillende culturen te verkennen.
  • Probeer wat meer te leren over de verschillende achtergronden van de leerlingen in uw klas. Het kan zelfs waardevol zijn om met de ouders van kinderen te spreken beter geïntegreerd zijn, om zo goed mogelijk te begrijpen hoe zij geholpen kunnen worden.
  • Het opnemen van boeken uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden, heeft bewezen zeer effectief te zijn bij het introduceren van multiculturalisme in de klas.
  • Organiseer af en toe een festival om verschillende voedingsmiddelen uit de hele wereld te leren kennen.
  • Laat leerlingen presentaties houden over culturen of landen die voor hen vreemd zijn.
  • Organiseer, indien mogelijk, evenementen met geëngageerde gastsprekers uit verschillende culturele achtergronden.
europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038