Black on Transparent2

GENUS

Hur kan jag hantera en situation där en/flera studenter med starkt konservativ syn på mäns och kvinnors roll i samhället, till exempel kräver att olika lektioner ska vara könsseparerade?

Utmaning

Det har funnits fall då elever och/eller deras föräldrar har krävt könsuppdelade lektioner i skolan (exempel: slöjd, bild och idrott och hälsa).

Åtgärdsalternativ

Under de senaste åren har könsuppdelad undervisning i skolan varit ett starkt debatterat tema, då det tidigare inte funnits tydliga formuleringar och riktlinjer i läroplanen som förbjuder könsuppdelade lektioner[1]. Följaktligen, i februari 2017 gav regeringen i uppdrag åt Skolverket att förtydliga läroplanen för bl.a. grundskolan för att stärka skolans jämställdhetsuppdrag och därmed motverka traditionella könsmönster och främja allas lika rätt och möjligheter. Tanken med denna ändring i svensk läroplan var att förhindra uppdelningen av elever efter kön, annat än tillfälligt[2]. Således, ifall en elev och/eller förälder begär eller kräver att ha könsuppdelade lektioner i skolan, är det grundläggande att du klargör för dem att den värdegrund som anges i läroplanen inbegriper att skolan ska lägga upp undervisningen på så sätt så att flickor och pojkar möts och arbetar tillsammans i undervisningen. Det är en del av skolans demokratiska uppdrag, att främja jämställdhet och inte särskilja studenter på grund av kön[3]. Du kan ange att skolan är samhällets viktigaste institution för att utbilda och fostra elever till demokratiska medborgare, som bör skydda allas jämställdhet och likabehandling. I skolan är det rektorn som är ansvarig för att skollagen följs och den som ska bestämma i klassrummet är du som lärare. Ditt ansvar gentemot dina elever ligger vidare vid att synliggöra vad som nuförtiden fortfarande uppfattas som kvinnligt och manligt, och bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur dessa kan begränsa människors livsval och livsvillkor[4]. Notera också att enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan könsuppdelade undervisning i vissa fall betraktas som diskriminering och dömas enligt diskrimineringslagen i Sverige[5].  

 

[1] Skolverket, “Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplaner för att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag”.

[2] Olsson, “Skärpta krav förbjuder könsuppdelade klassrum”.

[3] 1 kapitlet 5 § skollagen (2010:800).

[4] Skolverket, ”Jämställdhet i skolan”.

[5] Diskrimineringsombudsmannen, “Könsuppdelad undervisning”.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038