Black on Transparent2

GENUS

Unga HBTQ personer är i högre utsträckning än andra unga utsatta för diskriminering, kränkningar och våld både i och utanför skolan. På vilka sätt kan du förhindra att detta händer och följaktligen stärka tryggheten för HBTQ-elever?

Utmaning

En persons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska inte avgöra hur andra bemöter en eller vilka rättigheter och möjligheter som finns i samhället. Dock, för unga HBTQ-personer är det ändå ofta så. Unga HBTQ-personer lider ofta av bl.a. sämre psykisk hälsa på grund av faktorer som till exempel marginalisering, diskriminering och våld, samt har det även svårare att etablera sig i arbetslivet än andra unga[1]. Därför är din roll som frontlinjeutövare så viktig, genom att vidare stödja och stärka unga HBTQ-personers hälsa och rättigheter; vare sig i skolan, inom en fritidsverksamhet, eller på en ungdomsmottagning.

   

[1] Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, ”Öppna skolan! Om HBTQ, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet”.  

Åtgärdsalternativ

Läs nedanstående förslag[1] för att i nära framtid kunna förhindra att denna situation fortsätter för unga HBTQ-personer och följaktligen stärka trygghet för HBTQ-personer:

 

  • Unga HBTQ-elever osynliggörs ofta i undervisningen à vi måste alltid sträva efter att ha en inkluderande miljö (ta med HBTQ perspektiv i undervisningen), förvänta dig inte att alla i din grupp är heterosexuella.
  • Trygghet, acceptans och förståelse à gör det tydligt för eleven att hon/han är aldrig ensam. Du finns alltid där för att stödja dem.
  • Normalisering à det ska vara helt normalt att personer har olika sexuella läggningar, könsidentitet eller könsuttryck. Vi måste fortsätta att bryta tystnaden om detta temat.
  • Stöd/respekt unga mot unga.
  • Introducera unga HBTQ-elever och andra till stödjande webbforum, mötesplatser (HBTQ förebilder), osv. Identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer på internet, i fritidsverksamheter och i hemmet.
  • Motverka HBTQ-fobi.
  • Hjälpa föräldrar, syskon, vänner och andra förstå temat bättre (till exempel genom möten, presentationer och utbildning).
  • Öka förtroende bland unga HBTQ-personer för skolan, myndigheter, osv.
  • Lyssna alltid på unga för att hjälpa dem att må bra och kunna vara sig själva.

 

[1] För fler idéer kan vi starkt rekommendera att du besöker MUCF hemsidan, där det finns många olika bra initiativ för dig som frontlinjeutövare att stödja unga HBTQ-personer. Läs till exempel rapporten “Stödjande och stärkande” som finns tillgänglig i deras hemsida här.

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038