Black on Transparent2

Att leva tillsammans

Om en asylsökande elev vars ålder ”skrivs upp” (till 18 år eller äldre) begär att få slutföra sin skolgång i grundskolan, hur ska skolan agera?

Utmaning

Det händer att unga vuxna kommer till Sverige utan en avklarad grundskoleutbildning. Detta kan då, redan från början, sätta hinder för personen och försvåra hans/hennes integration i landet. Det gör att ungdomen redan från början har en sämre start och sämre förutsättningar än andra svenska ungdomar i hans/hennes ålder med en avklarad grundskoleutbildning. Detta kan skapa klyftor och segregation i samhället.             

Åtgärdsalternativ

En elev som har slutfört årskurs nio (när skolplikten normalt upphör) utan att ha nått de kunskapskrav som minst ska uppnås, har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år. Ett annat alternativ för en nyanländ elev kan vara att påbörja språkintroduktion, där eleven också har en möjlighet att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver. Det är eleven själv som väljer om hon/han ska gå kvar i grundskolan eller gå vidare till ett introduktionsprogram. Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av elevens hemkommun.

 

Någon övre åldersgräns för rätten att slutföra utbildningen i grundskolan framgår inte uttryckligen av skollagen. I förarbetena till den aktuella bestämmelsen har uttalats att denna rätt gäller till och med vårterminen det kalenderår eleven fyller 18 år. I bestämmelsen anges dock att en elev efter skolpliktens upphörande har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år[1]. Eftersom skolplikten normalt upphör vid 18 års ålder skulle detta kunna förstås som att en elev kan ha rätt att slutföra sin utbildning tills eleven fyller 20 år. Hur denna bestämmelse ska tolkas är alltså inte helt tydligt.

 

Vidare, asylsökande elever har rätt till utbildning i gymnasieskola bara om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. Skolverkets tolkning är att asylsökande studenter på introduktionsprogram inte har rätt att gå över till och påbörja ett nationellt program efter att de fyllt 18 år. Eleven har dock rätt att fullfölja en påbörjad utbildning på introduktionsprogram eller ett nationellt program även efter sin 18-års dag[2].

 

[1] 7 kapitlet 13, 15–16§§ skollagen (2010:800).

[2] 29 kapitlet 3§ skollagen (2010:800).

europe logo white

THE E-LEARNING TOOL

EUROGUIDE EU flag

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038